Fundraising

  • Obsahem vzdělávacího modulu je účastníky seznámit s pojmem Fundraising a uvést je do jejich základů, potřebné terminologie a technik. Mnohem důležitější součástí však bude zjištění, že fundraising není žádná věda a znalosti nejsou to hlavní. Nejdůležitější je odhodlat se a začít fundraising uplatňovat v praxi. Kurz je určen všem, kteří s takovým krokem váhají nebo nemají dostatek informací a podnětů. Nabízí možnost připravit si vlastní profesionální fundraisingový plán ušitý na míru své organizaci. Účastník absolvuje proces plánování krok za krokem od revize poslání a cílů organizace přes zjištění kapacity organizace, sestavení rozpočtu a fundraisingového cíle, vytipování potenciální cílových skupin dárců až po stanovení strategií a konkrétních metod a nákladů na jejich realizaci. Dále chceme seznámit účastníky s procesem profesionálního plánování dlouhodobého rozvoje zdrojů a poskytnout jim prostor a odbornou zpětnou vazbu pro vytvoření fundraisingového plánu na 3 roky.

Témata modulu:

      • – základy fundraisingu
      • – fundraiser-  jeho role, vlastnosti, úkoly
      • – s čím se fundraising potýká
      • – hlavní zásady fundraisingu
      • – fundraisingový argument
      • – podniková filantropie, Sponzoring
      • – fundraisingové strategie
      • – fundraisingové techniky
      • – nadace, granty, benefice
      • – charakteristika individuálního dárcovství
      • – metody individuálního fundraisingu
      • – získávání individuálních dárců
      • – udržení individuálních dárců
      • – etický boj s konkurencí
      • – Charakteristika pozice fundraisera v organizaci
      • – Etické zásady
      • – Nastavení podmínek výběru člověka na fundraising
      • – Péče o fundraisera od nástupu po ukončení práce na této pozici
      • – Možné způsoby motivace
      • – Odměňování fundraiserů
      • – proč plánovat – aneb posilujme vitalitu organizace
      • – Strategické plánování a systém řízení organizace
      • – Základní principy strategického myšlení
      • – Struktura tvorby strategického plánu
      • – Analýzy situace v organizaci (historie, současný stav, vnitřní a vnější podmínky)
      • – Kam směřujeme aneb tvorba poslání a vize (struktura tvorby vize, odlišnosti – poslání a vize)
      • – Formulace dlouhodobých (strategických) cílů
      • – Transformace strategických cílů do požadovaných operativních výstupů – tvorba akčního plánu
      • – Shrnutí nejdůležitějších zásad

Cílem tohoto vzdělávacího modulu je:

     • – získat ucelený přehled jednotlivých metod individuálního fundraisingu
     • – nastartovat plánování individuálního fundraisingu
     • – odhalit použitelné metody s ohledem na klienty organizace či uživatele jejich služeb
     • – připravit se na pozitivní i negativní stránky individuálního fundraisingu
     • – definovat pozici a pracovní náplň fundarisera
     • – připravit etické zásady při a pro práci fundraisera
     • – získat přehled v možnostech odměňování fundraiserů a odhalit případná úskalí
     • – připravit se na pozitivní i negativní stránky fundraisingu
     • – seznámit se základními principy směřujícími k dlouhodobé udržitelnosti – – organizace a jejímu efektivnímu dlouhodobému řízení
     • – seznámit s postupy a kroky směřujícími k tvorbě vlastního strategického plánu neziskové organizace