Hodnocení pracovníků - techniky a postupy

  • Hodnocení jako jedna z možností jak přimět pracovníky k dosahování stanovených cílů.

Obsah:

      • – význam a cíle hodnocení,
      • – nejčastěji používaná kritéria,
      • – nejčastější chyby hodnotitelů,
      • – postupy hodnocení,
      • – hodnotící pohovory,
      • – přijímací pohovory,
      • – techniky hodnocení,
      • – možnosti využití výsledků,
      • – plány osobního rozvoje,
      • – identifikace vzdělávacích potřeb,
      • – způsoby odměňování,
      • – co motivuje a nemotivuje,
      • – dlouhodobý proces nepřímého ovlivňování motivace.

Cíle:

     • – naučit se efektivnímu stylu hodnocení svých podřízených
     • – zdokonalit své schopnosti komunikace
     • – zapojit prvky pochvaly, kritiky a zpětné vazby do systému hodnocení
     • – analyzovat pracovní výkon
     • – dokázat lépe posoudit přínos stimulačních efektů na své spolupracovníky