Leadership

  • Objevit v lidech skrytý potenciál k osobnímu i týmovému vůdcovství.

Obsah:

      • – co chci dosáhnout
      • – role a úloha leadera ve firmě
      • – kompetence nejefektivnějších leaderů
      • – styly vedení lidí
      • – určení vize firmy
      • – poslání a hodnoty firmy, jejich tvorba
      • – jak ve firmě nastartovat a udržet vysokou energii
      • – zvládání změn a překonávání odporu, budování podpory napříč firmou
      • – klíčové kroky k dosahování naplánovaných změn v praxi

Cíle:

   • Rozvinout tvůrčí, originální a netradiční postupy, způsoby řešení oproti zautomatizovaným každodenně vykonávaných činnostem. Uvědomit si zodpovědnost k sobě, přátelům, k společnosti a k firmě. Také rozvinout flexibilitu účastníků vyvolané kontrastem v programu (střídání intenzivní zátěže s pocity uvolnění a rozvojem emoční inteligence). Zkvalitnění komunikace, týmové spolupráce, podporu vzájemných vztahů, posílení sebevědomí a podpora sebereflexe.

Metody:

       • – projekt outdoor propojuje klasický výcvik v místnosti a v přírodě a tím nám umožňuje snadnější zafixování získaných dovedností a znalostí
       • – díky aktivitám v přírodě si lidé snadněji uvědomují důsledky vlastního jednání, dopracovávají se vlastních či společných názorových struktur, dosahujeme společného překonávaní úkolů
       • – prostřednictvím hry dokážeme modelovat situace s volitelnou mírou náročnosti a nutnosti spolupráce což nám pomáhá dlouhodobě ovlivnit činnost jednotlivce či skupiny
       • – díky vazbě na silný zážitek je možné nové znalosti a dovednosti lépe přenášet do reálného pracovního prostředí a osobního života.