Personální kompetence

  • Základem dobrého fungovaní každé organizace a tedy i školy je personální plánování, které slouží k realizaci cílů organizace tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatřeni směřující k současnému a perspektivnímu zajištěni úkolů organizace adekvátní pracovní silou. Personálním plánováním se usiluje o to, aby měla organizace nejen v současnosti, ale zejména i v budoucnosti pracovní síly v potřebném množství, s potřebnou kvalifikaci, žádoucími osobnostními charakteristikami, optimálně motivované, flexibilní připravené ke změně apod.
  • Takové plánování v sobě zahrnuje i proces předvídání rozvoje organizace, který se nevyhýbá ani školám. Na základě vizí a strategii rozvoje by mělo vedení škol dokázat optimálně naplánovat pohyb lidi (jejich připadnou výměnu) v organizaci a jejich profesionální rozvoj.Toto jsou úkoly, který si tento vzdělávací modul klade za cíl zvládnout se svými účastníky. Dále se chceme zaměřit na následující témata:

Témata modulu:

       • – personální řízení
       • – sdělování nepříjemného
       • – hodnocení pracovníků
       • – sestavování  týmu, vedení týmu
       • – motivace a práce s týmem
       • – styly řízení, styly vedení

Metody a způsob školení:

     • Vzdělávací moduly jsou koncipovány jako interaktivní, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Účastníci budou maximálně zapojování do jednotlivých aktivit. Důraz bude kladen především na modelové situace (simulace, hraní rolí). Velký prostor je věnován nácviku  a praktickému využití získaných dovedností samotnými posluchači a následným rozborem a zpětnou vazbou. Účastníci vzdělávacího programu budou zapojováni do jednotlivých aktivit nejen v rámci celé skupiny, ale i na konkrétní práci v týmu s důrazem na aktivní zapojení každého člena týmu. V průběhu celého vzdělávacího cyklu budou účastníci vystaveni celé řadě reálných situací, ať už se jedná o aktivní komunikaci, řešení stresových situací, řešení konfliktů atd. kde by měli konkrétní situaci přivést k možnému řešení.